Thông báo v/v nhận Quyết định điều động, điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL
Văn bản liên quan